Efterforsorg og CTI

- Indsatsen der ydes ved og under udflytning til egen bolig

Efterforsorg og CTI forløb

På Pensionatet tilbyder vi både individuelle efterforsorg- og CTI forløb. Formålet med efterforsorg og CTI-forløb er, at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen.

Efterforsorg er en del af vores døgntakst jf. Lov om Social Service. CTI-forløb er derimod en særskilt ydelse og der opkræves takst.

Pensionatet har 5 CTI pladser

Vi kan med tilbuddet om efterforsorg- og CTI-forløb mindske og forebygge risikoen for endnu et omkostningsfuldt ophold på forsorgshjem- hvorfor vurderingen af beboerens behov i egen bolig også er afgørende ift. ydelsens karakter, intensitet og ressourceforbrug.

Samarbejde om efterfølgende hjælp

I udgangspunktet, er det forstander der lovgivningsmæssigt har visitationsretten til både efterforsorg- og CTI-forløb, når en beboer har haft ophold på Pensionatet. Det er dog yderst vigtigt for vores helhedsorienterede indsats, troværdighed og samarbejdsrelation, at kommunerne, åbent kan se hvilken ydelse der tilbydes og baggrunden herfor.

Det gode samarbejde med kommunerne, er ligeledes afgørende for den enkelte borgers trivsel, forløb og livssituation. Ved tilbud om efterforsorg, orienteres kommunen om omfanget og aftalerne som indgår i denne ydelse.

I tilfælde af behovet for CTI- forløb laves en skriftlig vurdering og beskrivelse af:

 • Beboerens behov
 • Personlige- og sociale ressourcer og kompetencer
 • Støttens omfang og intensitet
 • Den skriftlige vurdering sendes til borgerens sagsbehandler i handlekommunen

Efterforsorg

Efterforsorg er et tilbud som tilbydes fra den dag beboeren får et tilbud egen bolig. Efterforsorgens varighed er varierende men kan tilbydes i op til 6 måneder og betyder maksimalt et besøg om ugen.  

Beboeren på efterforsorg kan benytte Pensionatets daglige tilbud og aktiviteter. Efterforsorg tilbydes oftest den gruppe af beboere, som har haft et relativt kort ophold og som tidligere har haft et selvstændigt liv med egen lejlighed, familie, netværk og arbejde.

Målgruppen for efterforsorg

 • Beboere som er fraflyttet Pensionatet
 • Beboere som har, eller igennem opholdet har styrket sine kompetencer til at kunne begå sig selvstændigt i systemerne. Herunder jobcenter, kommune, hospital, læge, behandling osv.
 • Beboere som under deres ophold er blevet stabiliseret fysisk og psykisk i en grad så de selv har ressourcerne til håndtere eventuelle udfordringer og problemer, ved vejledning og guidning
 • Beboere som selv har ressourcerne til at koordinere med de forskellige instanser
 • Beboere som har kompetencerne til at bede om hjælp når det er nødvendigt
 • Beboere som kan vedligeholde og opretholde en hverdag i egen bolig, uden daglig støtte
 • Beboere med stærkt og støttende netværk

Efterforsorg består bl.a.:

 • Hjælp til udflytning
 • Etablering i egen bolig
 • Stabilisering af økonomi
 • Støtte beboeren hvis der opstår praktiske problemer

CTI (Critical time intervention) metode

CTI-metoden bliver anbefalet i den danske hjemløsestrategi, når det gælder borgere der i betydeligt omfang er i stand til at benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsinstanser, men som har, i forbindelse med indflytning og etablering i eget hjem har, brug for intensiv støtte i en kortere (9 måneder) periode.

Formålet med et CTI-forløb er, at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen.

Når Pensionatet tilbyder et CTI-forløb er udgangspunktet bl.a. at, borgeren efter 9 måneder vurderes til at kunne klare sig selv og fastholde sin bolig med hjælp fra netværk / lokalmiljø eller efter 9 måneder vil få nedbragt sit støttebehov markant, og f.eks med en almindelig §85 bostøtte blive i stand til at fastholde boligen.

midlertidig bolig

Målgruppen for CTI-indsatsen er:

 • Beboere som er særligt sårbare og angste ved at flytte i egen bolig.
 • Beboere som ikke har de personlige og social ressourcer og kompetencer til at begå sig selvstændigt i systemerne.
 • Beboere som ikke har ressourcerne til at bede om hjælp, når den er nødvendig.
 • Beboere som ikke har ressourcerne og kompetencerne til at udvise økonomisk ansvarlighed.
 • Beboere som ikke er stabile fysisk og psykisk og dermed stort behov for koordinering af relevante myndigheder. 

Vi tilbyder CTI-forløb i tilfælde af, at kommunerne ikke har mulighed for at tilbyde den støtte der vurderes for værende nødvendig. Vi er fleksible i vores måde at strukturere et CTI-forløb på, hvilket betyder, at vi kan forkorte varigheden af forløbet, hvis kommunen kan stille den fornødne støtte til rådighed.

Det er muligt, at tilkøbe et CTI- forløb uden foregående ophold på Pensionatet. Dette kan være til borgere i egen bolig, som kunne have god gavn af et CTI-forløb for, at forebygge hjemløshed og et bekosteligt ophold på forsorgshjem. Forløbet ansøges om, via samarbejdspartnere i kommunen. Der SKAL i disse tilfælde gives betalingstilsagn fra kommunen, inden et forløb kan startes.

Takster

Taksten er i 2020: 406,00 kr. pr. døgn.

I forbindelse med udflytning fra Pensionatet, gives der 50% refusion fra staten. Uden foregående ophold på Pensionatet og, ydes der ikke refusion.